entree bachstraat 5.jpg
15-05-2020

Veelgestelde vragen omtrent sluiting Muziekschool (NL/ENG)

Op dinsdag 2 juni komt er een einde aan de "sluiting” van de gebouwen van Muziekschool Amsterdam. We gaan (vooralsnog) open voor vocale en instrumentale les tot groepjes van 3 leerlingen, op alle locaties. Over alle andere (les) activiteiten volgt later bericht. In de week van 25 mei krijgen alle leerlingen en docenten een protocol toegestuurd waarin aangegeven wordt welke regels voor welke activiteiten gelden.


On Tuesday June 2, the "closure" of the buildings of Muziekschool Amsterdam will come to an end. We´ll slowly startup the lessons (3 children max. per lesson). Further information for our clients will follow in the week of Monday May 25 by email. 

ENGLISH VERSION FREQUENTLY ASKED QUESTIONS BELOW

Hieronder staan vragen en antwoorden over de sluiting. Mocht jouw vraag hier niet tussen staan, dan kun je contact met ons opnemen. Telefonisch zijn we op werkdagen te bereiken tussen 09:00 en 17:00 uur op het nummer 020 578 7373. Mailen kan ook naar klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl
 
Krijg ik geld terug wanneer lessen van een jaarcursus uitvallen door de Corona-crisis?
Nee, helaas niet. In de algemene lesvoorwaarden waar je bij aanvang van de lessen mee akkoord bent gegaan staat onder punt 6E, dat we 36 lessen garanderen en dat er recht is op restitutie bij minder dan 36 lessen als er lesuitval is door of vanwege Muziekschool Amsterdam. Er is op dit moment sprake van een overmacht situatie (dwingende maatregel van de Rijksoverheid) en het is dus geen beslissing door of vanwege Muziekschool Amsterdam zelf. Je blijft dus betalingsplichtig.
 
Wat doet Muziekschool Amsterdam om leerlingen toch tegemoet te komen?
Muziekschool Amsterdam doet er alles aan om de lessen in een aangepaste vorm aan te bieden in deze crisistijd. Door de flexibiliteit van onze docenten en onze cursisten slagen we er in toenemende mate in om de continuïteit en kwaliteit van de lessen zoveel als mogelijk te waarborgen. Ook geheel nieuwe mogelijkheden dienen zich nu aan die we zo snel mogelijk “live” willen inzetten.  We ontvangen ook veel suggesties en verzoeken van ouders en honoreren deze daar waar dat redelijkerwijs mogelijk is.
 
Hoe zien de online lessen er op dit moment uit?
Ongeveer 90% van de lessen kan online doorgaan. In principe gaat het hier om individuele lessen waarbij de docent op afstand lesgeeft via een online lestool. Voor de groepslessen van de jongste kinderen zijn diverse online lesprogramma’s gerealiseerd.  Voor Instrument & Orkest en Instrument/Zang & Band gaan de instrumentale lessen online door. De orkestleiders en de bandcoaches zoeken naar verschillende manieren om toch, zij het in beperkte mate, samen te spelen ondanks de afstand, en nemen hierover contact op met hun leerlingen.
 
Ik heb pas enkele lessen van een korte cursus kunnen volgen door de sluiting, hoe gaat de muziekschool hiermee om?
Indien je korte cursus (16 lessen) wel is gestart, maar je slechts een beperkt aantal lessen hebt kunnen volgen door de sluiting, kun je, totdat de maatregelen van de overheid worden versoepeld, gebruik maken van de online mogelijkheden van de muziekschool. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we voor de zomer de lessen kunnen hervatten. Indien aan het eind van het schooljaar blijkt dat we niet alle lessen naar behoren hebben kunnen invullen, gaan we over tot compensatie in de vorm van een voucher.
 
Mijn cursus is nog niet van start gegaan, maar ik heb wel al betaald. Krijg ik mijn geld terug?
Ja, wanneer de eerste les nog niet heeft plaatsgevonden, heb je recht op volledige teruggave van het reeds betaalde bedrag. Je kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice
 
Wat gebeurt er als ik wil stoppen met de lessen?
We zouden het enorm spijtig vinden maar je kunt ná het eerste jaar les uiteraard te allen tijde stoppen bij Muziekschool Amsterdam. Je bent dan wel gebonden aan een maand opzegtermijn. Opzeggen verloopt via de klantenservice.
 
Wat moet ik doen als ik door deze crisis niet meer aan mijn financiële verplichting kan voldoen en direct moet stoppen met de lessen?
Je kunt dan een mail sturen naar de directeur directie@muziekschoolamsterdam.nl met een uitzonderingsverzoek, mét onderbouwing, om direct te mogen stoppen met de lessen en kwijtschelding te vragen voor de resterende betalingstermijn(en).

 

Ik verlies plotseling inkomsten waardoor ik de muziekles niet meer kan betalen, wat kan ik doen?
Wij vinden het belangrijk dat alle Amsterdamse kinderen de mogelijkheid hebben om muziekonderwijs te volgen. Het Jongerencultuurfonds kan daar in sommige gevallen bij helpen. Heeft u plotseling inkomstenverlies, dan kunt u uw verzoek om een financiële bijdrage voor muziekles richten aan klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl. De voorwaarden waar u aan moet voldoen vindt u hier. Wij willen er van onze kant alles aan doen om de lessen voor uw kind door te laten gaan. We garanderen  minimaal lessen tot aan de zomervakantie.  
     
Waarom heeft Muziekschool Amsterdam restitutie voor situaties als deze uitgesloten in de lesvoorwaarden?
De reden dat we restitutie middels onze voorwaarden bij “van buiten af komend onheil” hebben uitgesloten, is hierin gelegen is dat wij de continuïteit van de muziekschool als geheel dienen te waarborgen. Het risico bij bijvoorbeeld calamiteiten wordt om die reden gespreid gedragen, voor een deel dus ook door onze klanten.
 
Feedback?
Graag ontvangen we je feedback op de online lessen. Laat ons weten hoe je de lessen ervaren hebt en hoe we de lessen in jouw ogen kunnen verbeteren. Zo kunnen we er verder mee aan de slag! Feedback graag naar: communicatie@muziekschoolamsterdam.nl
ENGLISH VERSION
Frequently asked questions (FAQs)
Below are frequently asked questions and answers about the closure. If your question is not listed here, you can contact us. We can be reached by telephone on workdays between 9AM and 5PM on 020 578 7373.  You can also send an e-mail to klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl
 
Will I get a refund if lessons from a yearcourse are canceled due to the Corona crisis?
No, unfortunately not. In the general terms and conditions that you have agreed to at the start of the lessons, point 6E states that we guarantee 36 lessons a year and that there is a right to a refund for less than 36 lessons if there is a cancellation due to or because of Muziekschool Amsterdam. There is currently a force majeure situation (mandatory measure of the national government) and it is therefore not a decision by or on behalf of Muziekschool Amsterdam itself. You therefore remain responsible for payment.
 
What does Muziekschool Amsterdam do to accommodate students?
Muziekschool Amsterdam is committed to offering the lessons in an adapted form during this time of crisis. Due to the flexibility of our teachers and our students, we increasingly succeed in ensuring the continuity and quality of the lessons as much as possible. Completely new possibilities are now also emerging that we want to deploy “live” as soon as possible. . We also receive many suggestions and requests from parents which we honor where reasonably possible.
What do the online lessons consist of now?
About 90% of the lessons are given in an online setting. Most of these lessons entail individual lessons in which the teacher teaches remotely via an online teaching tool.
Various online teaching programs have been realised for the group lessons of the youngest children. The instrumental lessons for Instrument & Orchestra and Instrument / Vocals & Band take place online. The orchestra leaders and the band coaches look for different ways to play together, albeit to a limited extent; they contact their students to discuss the possibilities.
 
I have only been able to take a few lessons of a short course due to the closure, how does the music school deal with this?
If your short course(16 lessons) has started, but you have only been able to follow a limited number of lessons due to the closure, you can use the online possibilities of the music school until the measures of the government are relaxed. For the time being, we assume that we can resume classes before the summer. If at the end of the school year it appears that we have not been able to complete all the lessons properly, we will proceed to compensate in the form of a voucher.
 
My course has not started yet, but I have already paid. Will I get my money back?
Yes, if the first lesson has not yet taken place, you are entitled to a full refund of the amount already paid. You can contact customer service for this.
What happens if I want to stop the lessons?
We would be very sorry, but you can always stop at Muziekschool Amsterdam, after the first year. You can cancel your lessons by emailing our customer service. Muziekschool Amsterdam has a notice period of one month.
 
What should I do if I can no longer meet my financial obligation due to this crisis and immediately stop the lessons?
You can then send an email to the director at  directie@muziekschoolamsterdam.nl with a request, including substantiation, to immediately stop the lessons and payments.
I suddenly lost income, so I can no longer afford the music lessons, what can I do?
For us it's important that all children in Amsterdam have the opportunity to follow music education. Het Jongeren Cultuurfonds helps where possible. If you suddenly have a loss of income, you can send your request for a financial contribution for music lessons to klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl. For our part, we want to do everything we can to continue the lessons for your child, and guarantee at least lessons until the summer holidays.
     
Why has Muziekschool Amsterdam excluded refunds for this situation in the terms and conditions?
The reason that we have excluded restitution through our conditions in case of “external calamity” is that we must guarantee the continuity of the music school as a whole. The risk of calamities is therefore spread evenly, partly this also affects our customers.
Feedback?
We would like to receive your feedback on the online lessons. Please share with us your opinion on the online lessons and how we can improve them. Your input is valuable to us! Please send feedback to: communicatie@muziekschoolamsterdam.nl
Main location Muziekschool Amsterdam, Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam
T 020 578 7373 (Monday to Friday from 9 AM until  5 PM)
klantenservice@musicschoolamsterdam.nl