Algemene lesvoorwaarden 2023 - 2024 Muziekschool Amsterdam

 

1. Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Muziekschool Amsterdam en de betalingsplichtige leerling is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met, of voortkomen uit de lesovereenkomst, legt Muziekschool Amsterdam ter beoordeling voor aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Partijen doen hun uiterste best het geschil samen op te lossen, voordat zij naar de rechter stappen.

 

2. Aanmelding
Aanmelden voor muziekles kan uitsluitend via een volledig, bij voorkeur online ingevuld, aanmeldingsformulier. Muziekschool Amsterdam behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. We houden zoveel als mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren voor lesdagen, -tijden, en docent. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-leerlingen krijgen een bevestiging van hun aanmelding.

 

3. Plaatsing

3.1 Algemeen
• Bij ontvangst van het aanmeldingsformulier vóór 1 juli 2023 krijgt de aspirant-leerling voor de zomervakantie bericht over plaatsing.
• Aspirant-leerlingen die zich na 1 juli 2023 aanmelden, krijgen eind augustus bericht over hun plaatsing.
• Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent of leerlingenadministratie zijn bevestigd, is de plaatsing een feit.
• Hoewel vroeg aanmelden de kans op plaatsing vergroot, biedt dit geen garantie. Plaatsing blijft altijd afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden.

3.2 Jaarcursussen
• Een cursusjaar heeft 37 lesweken en begint gelijktijdig met de tweede week van het schooljaar van het Primair Onderwijs.
• Hierna wordt de lesovereenkomst stilzwijgend in het daaropvolgende cursusjaar voortgezet. Indien de leerling de lessen wil beëindigen dan moet dit schriftelijk vóór 7 juni 2024 aan Muziekschool Amsterdam worden gemeld.
• Voor tussentijdse opzegging/beëindiging van de lessen, zie: artikel 5.

3.3 Cursussen korter dan 37 lesweken
Leerlingen die zich aanmelden voor cursussen korter dan een jaar (37 lesweken) krijgen uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus via e-mail bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing.

3.4 Talentprogramma’s
• Leerlingen die deelnemen aan een meerjarig talentprogramma (Academie of Excellence), hebben gedurende de looptijd van hun inschrijving bij Muziekschool Amsterdam garantie op plaatsing, als de leerling aan de toelatingseisen voor het volgende cursusjaar voldoet.
• Deze garantie gaat uitsluitend over het betreffende programma en is niet van toepassing op overige aspecten zoals locatie, docent, lesdag, lestijd etc.

3.5 Plaatsingsvoorrang
• Leerlingen die al bij Muziekschool Amsterdam lessen volgen, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen.
• Let op: voorrang bij plaatsing betekent geen plaatsingsgarantie.

3.6 Plaatsingslijst
• (Aspirant-)Leerlingen voor wie bij aanvang van het cursusjaar geen plaats beschikbaar is, worden op een plaatsingslijst gezet.
• Als zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, neemt Muziekschool Amsterdam contact op met de desbetreffende (aspirant-)leerling.

 

4. Betaling lesgeld

4.1 Betalingswijze
Betaling van de lesgelden vindt op twee manieren plaats:

1. Automatische incasso
Betaling met automatische incasso is op twee manieren mogelijk:
• betaling van het volledige bedrag in één keer;
• bij cursussen vanaf € 203 betaling in maximaal tien (afhankelijk van de startdatum) gelijke maandelijkse termijnen.
• Muziekschool Amsterdam wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u de machtiging intrekt.

2. Factuur
Betaling ineens is ook mogelijk met een factuur, die binnen de gestelde termijn dient te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk met een factuur.
Per betaler is slechts één betaalwijze mogelijk (óf via een automatische incasso, óf via een factuur). Muziekschool Amsterdam accepteert geen contante betalingen.

4.2 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet, of niet tijdig voldoen van het cursusbedrag houdt Muziekschool Amsterdam zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te weigeren. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deze incasso vindt plaats volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Eventuele extra kosten zijn voor de rekening van de betalingsplichtige.


5. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

  • Voor zang- en instrumentale jaarcursussen die voor de eerste keer worden gevolgd bestaat de mogelijkheid om de lessen na een half jaar te beëindigen. Hierna wordt de lesovereenkomst stilzwijgend voor de rest van het cursusjaar voortgezet. Wordt na het half jaar deelname aan de jaarcursus verlengd, dan is opzegging vanaf dat moment mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
  • Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus is alleen mogelijk via een mail naar klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl of een schriftelijk bericht aan de School- en leerlingenadministratie, Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam
  • De opzegging c.q. beëindiging gaat pas in, nadat de leerling van Muziekschool Amsterdam hierover een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, uiterlijk na veertien dagen.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden.


6. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn nog niet verstreken is, vindt plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten Amsterdam (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
b) langdurige ziekte van de leerling;
c) ontbreken van voor de les benodigde capaciteiten bij de leerling (beëindiging vindt plaats op aangeven van de docent, na overleg met ouders/leerling);
d) overlijden van de leerling;
In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl of aan de School- en leerlingenadministratie, Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam.
e) Muziekschool Amsterdam garandeert dat een jaarcursus 36 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege Muziekschool Amsterdam, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 36 lessen minus het aantal werkelijk genoten lessen.
f) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt, veroorzaakt door of vanwege Muziekschool Amsterdam. Muziekschool Amsterdam streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken door vervangende lessen aan te bieden. Voor de onder e) en f) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus herberekening van het verschuldigde lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats. Muziekschool Amsterdam gebruikt hiervoor de bij haar bekend zijnde bankrekening om eventuele restitutie te betalen aan de leerling.

 

7. Afwezigheid docent

Muziekschool Amsterdam verplicht zich alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Als dit om welke reden dan ook niet, of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 6, sub e) en f).

 

8. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

 

9. Huur instrumentarium

Het is in beperkte mate mogelijk van Muziekschool Amsterdam muziekinstrumenten te huren. Het huurbedrag is vooraf verschuldigd voor een heel jaar of, in geval van een kortere cursusduur, voor de duur van de cursus. Aanvragen voor huurinstrumenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt. Aanvraagformulieren voor huurinstrumenten kunnen (telefonisch) worden aangevraagd bij de Klantenservice van Muziekschool Amsterdam, tel. 020-5787373.

 

10. Korting lesgeld

10.1 Stadspaskorting 
Bezitters van een Stadspas met groene stip komen in aanmerking voor een korting op het lesgeld:
T/m 20 jaar: korting van 15% op het tarief van een jaarcursus voor één kind, indien dit jaartarief € 463 of meer bedraagt; korting van 25% op het totale lesgeld voor twee kinderen uit hetzelfde gezin, indien het jaartarief van elke cursus € 463 of meer bedraagt; korting van 35% op het totale lesgeld voor drie kinderen uit hetzelfde gezin, indien het jaartarief van elke cursus € 463 of meer bedraagt. De korting wordt verleend indien gelijktijdig met de aanmelding een duidelijk leesbare kopie van de voorkant én de achterkant van de Stadspas van de cursist(en) wordt meegestuurd.

10.2 Middeninkomenskorting
De middeninkomenskorting is er voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar: cursisten uit gezinnen met een inkomen tussen 120% van laag inkomen (conform Gemeente Amsterdam; €36.000,- voor fiscale partners en € 32.400,- voor alleenstaanden) tot 110% van het modaal eenpersoonsinkomen (€ 44.000 voor zowel fiscale partners als voor alleenstaanden), kunnen een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Valt het bruto jaarinkomen tussen deze inkomensgrenzen, dan krijgt men 20% korting bij een cursus van minimaal € 463. Ter verificatie dient het verzamelinkomen te worden aangetoond door middel van een belastingaangifte 2022 of inkomensverklaring geüpload of mee te sturen. Let op: het aantal uitgiftes van deze korting is beperkt.

De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

10.3 Andere kortingsregelingen
Er zijn nog andere kortingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam of bij het Jeugdfondssportencultuur. Meer informatie is te vinden op muziekschoolamsterdam.nl/praktische-informatie/kortingen-2023-2024/

 

11. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk cursusjaar in mei vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

 

12. Lesovereenkomst

  • Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. • Deze lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor een instrumentale of zang-jaarcursus wordt het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij deze vóór juni 2024 schriftelijk wordt opgezegd.
  • Opzeggen kan door het sturen van een mail naar klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl of een schriftelijk bericht aan de School- en leerlingenadministratie, Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam.

 

13. Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de Klantenservice van Muziekschool Amsterdam, tel. 020-5787373, e-mail klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl. Niet gevolgde lessen kunnen in principe niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden.

 

14. Wijzigingen gedurende het cursusjaar

14.1 Wijziging in groepsgrootte
Verandering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt Muziekschool Amsterdam zich het recht voor, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen, of de lesduur naar rato te verkorten.

14.2 Vervanging docent
Muziekschool Amsterdam verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het cursusjaar zo veel mogelijk te beperken. Muziekschool Amsterdam is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

 

15. Voortgang lessen

De docent houdt de voortgang van de leerling bij. Op verzoek van de ouders / verzorgers wordt er gelegenheid geboden de inhoud van de lessen en de vorderingen van de leerling te bespreken.

 

16. Gegevensverwerking

Met gegevens van leerlingen en betalingsplichtigen wordt omgegaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor de privacy statement van Muziekschool Amsterdam.

 

17. Aansprakelijkheid

Muziekschool Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen vanwege letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Muziekschool Amsterdam is vastgesteld. Muziekschool Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor leerlingen en bezoekers aan de muziekschool, of voor goederen die ongevraagd worden meegenomen tijdens repetities of optredens. Schade toegebracht aan gebouwen, inventaris, instrumenten of materialen van Muziekschool Amsterdam wordt op de veroorzaker van de schade verhaald.