460_6062-samenspel-concert-slagwerk-jongeren-horizontaal.jpg

Voorwaarden voor subsidie aan derden door Stichting Vrienden


Vastgesteld door bestuur Stichting Vrienden dd. 26 september 2016

1. Een aanvraag voor steun bij de stichting Vrienden kan alleen gedaan worden door een “Vriend” namens meerdere personen en/of ensembles of amateurgezelschappen waarvan het doel past binnen de vastgestelde bestedingsgebieden van de Stichting Vrienden, te weten: vergroten toegankelijkheid, samenspeelplezier bevorderen en verrijken talentontwikkeling.

2. Reguliere c.q. structurele investeringen die naar de mening van de Stichting Vrienden door de aanvrager zelf gedekt zouden kunnen(moeten) worden, komen niet in aanmerking voor subsidie.

3. Een bijdrage door de stichting Vrienden moet effectief zijn. In de aanvraag wordt specifiek omschreven: aan welk doel men wil bijdragen, wie daar bij betrokken zijn, hoe en wanneer de activiteiten plaatsvinden en welke kosten daar op basis van een inzichtelijke begroting aan verbonden zijn. In alle gevallen is sprake van co-financieren en dient de aanvrager tenminste 50% van de begrote kosten voor eigen rekening te nemen of middelen uit andere bronnen te genereren.

4. Naast het eigen initiatief van de aanvrager m.b.t. de inbreng van eigen financiering verwacht de stichting Vrienden tegenprestaties van de aanvrager, te weten:

• Tijdens het project beeldmateriaal en informatie over het verloop van het project aanleveren.
• Na afloop een concrete terugrapportage van het gerealiseerde project c.q. activiteiten voor op de website van Stichting Vrienden en MA;
• Een uitvoering, optreden, c.q. andere bijdrage t.b.v. promotie doeleinden van de stichting Vrienden of MA;
• Gedurende 3 jaar verplicht vermelden van benefactors op je website, facebook pagina en andere promotionele uitingen.
• Het werven van tenminste 2 nieuwe leden voor de Stichting Vrienden


5. De aanvrager verstrekt 1 maand na het realiseren van de activiteiten, c.q. het project, een verslag waarin inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd wordt.

6. Financiële ondersteuning kan alleen worden verleend als het budget van de stichting Vrienden dit toelaat.

7. De aanvraag kan verzonden worden aan: vrienden@muziekschoolamsterdam.nl.